Drogpolicy

GF Kuling Drogpolicy

Drogpolicy för alkohol, tobak och övriga droger

Inom vår förening vill vi bedriva idrott så att den utvecklar människor positivt både fysiskt och psykiskt och även socialt och kulturellt.

Inom idrotten lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t.ex användandet av droger i alla former.

Vi ställer oss bakom samhällets mål att minska alkoholkonumtionen och drogmissbruket och framförallt senarelägga ungdomars alkohol och drogmissbruk.

Genom vår ordinarie verksamhet vill vi lära barn och ungdomar att värna om sin kropp, samt att de i föreningen blir delaktiga i en positiv gemenskap som i sig fungerar förebyggande mot alkohol och drogmissbruk.

Vi anser att kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör ytterligare en faktor.

Att delta i vår förening är även en trygg miljö ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet.

Detta ställer krav på våra ledare inom föreningen att i sin samvaro med barn och ungdomar vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Vad innebär detta?

Alkoholpolicy

 • Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar.
 • Att i samband med idrottsevenemang inte ha försäljning av alkoholdrycker till allmänheten.
 • Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för att förhindra medhavda alkoholdrycker.
 • Att föreningen uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol.
 • Att alkoholbranschens sponsring/ marknadsföring av varumärke och s.k. lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, inte ska riktas till barn- och ungdomsverksamhet.
 • Att föreningen i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt kan leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Att föreningen tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning för att stimulera ledarna och aktiva till diskussioner i syfte att nå en samlad policy npassad efter föreningens förutsättningar.

Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva ett speciellt stöd.

Med alkoholdrycker menar vi spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).

Tobakspolicy

 • Att föreningen skall vara medveten om tobaksrökningens skaderisker och informera om ”de begränsningar av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden som finns utomhus”

vilket regleras i tobakslagen.

 • Barn och ungdomar får inte nyttja tobak i samband med träning, träningsläger eller resor.
 • Att det utöver vad tobakslagen föreskriver arbeta för att skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas.
 • Att föreningen uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak.
 • Att föreningsarbete bedrivs i rökfria lokaler.
 • Att ledare och aktiva blir medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att konsumtionen minskar.
 • Att ledare för barn och ungdomsverksamhet som använder tobak skall i samband med träningar och andra arrangemang göra detta med hänsyn till barn och ungdomar.

Drogpolicyn enligt ovan skall vara känd och accepterad av alla våra tränare, gymnaster, föräldrar och styrelse. Styrelsen kommer att verka för att så blir fallet.

Ovannämda drogpolicy är beslutad på GF:s Kulings styrelsemöte 1/4 2007